Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50, tel. (91) 449-56-74

Array

Studia

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia (inżynierskich)

 

Absolwentowi studiów zawodowych kierunku architektura i urbanistyka zostaje nadany tytuł zawodowy inżyniera architekta. Powinien on być przygotowany do pełnienia pomocniczych, ewentualnie współautorskich i autorskich działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji budynków. Powinna go cechować wysoka etyka i kultura, świadomość społecznej odpowiedzialności, rzetelna wiedza i zasób odpowiednich umiejętności, szczególnie w dziedzinach:
- kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi,
- tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne,
- historii i teorii architektury, urbanistyki, pokrewnych sztuk, nauk humanistycznych i socjologii,
- sztuk pięknych, które wpływają na jakość architektury,
- planowania regionalnego i kształtowania urbanistycznego,
- rozumienia wielostronnych wzajemnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą,
- rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz zasad etyki zawodowej,
- metod pozyskiwania informacji i opracowywania koncepcji projektu,
- rozumienia problemów konstrukcyjnych, budowlanych i inżynierskich, związanych z projektowaniem obiektów budowlanych,
- rozwiązywania problemów z dziedziny fizyki budowlanej oraz funkcjonalnych i technologicznych w celu zapewnienia wewnątrz budynków odpowiedniego do potrzeb komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi,
- znajomości przepisów techniczno-budowlanych oraz ekonomiki realizacji i użytko-wania budynków,
- zasad organizacji procesu budowlanego i procedur oraz integracji projektowania architektonicznego i urbanistycznego w procesie inwestycyjnym.

 

...

..

.

...

..

.

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Architektury Wnętrz

Podyplomowe Studia Zaoczne

Rodzaj studiów: architektoniczno – plastyczne
Kierunek studiów: architektura wnętrz
Specjalność: architektura wnętrz

Studia przygotowują absolwentów do pracy projektowej w dziedzinach architektury wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, małej architektury i detalu architektonicznego, designu w architekturze. Oferta skierowana jest do absolwentów (także studentów IV i V –go roku) studiów magisterskich na kierunku architektura, absolwentów Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej oraz innych wyższych szkół architektonicznych i plastycznych, a także absolwentów (i studentów IV i V roku) kierunku budownictwa lądowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studia mogą podjąć absolwenci innych kierunków studiów wyższych.

- tryb kształcenia zaoczny, 3 semestralny, zajęcia w piątki, soboty po 6 – 10 godz. lekcyjnych dziennie (w sumie 16 godz. podczas zjazdu). Ogółem w semestrze I -112 godz. zajęć, w semestrze II – 112 godz., natomiast w semestrze III dyplomowym - 87 godz.; w sumie 311 godz.

- termin rozpoczęcia: 29 lipca – zakończenie: 10 lutego

- nabór uczestników przewidziany na min. 15 -20 osób

- postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja powołana przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury. Przewodniczącym komisji jest kierownik Studiów Podyplomowych.

Studium ma na celu kształcenie o profilu artystyczno - humanistycznym, jak i technicznym. Profil humanistyczny dotyczy kształtowania większej wrażliwości estetycznej, dobrej orientacji aktualnych potrzeb ludzkich w celu umiejętności przekształcania wnętrz na nowe funkcje, pogłębiania znajomości historii kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i tradycji lokalnych, psychologii architektury, percepcji przestrzeni, wrażliwości na kolor i inne. Profil techniczny dotyczy rozszerzenia wiedzy z zakresu konstrukcji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji detalu architektonicznego, infrastruktury technicznej i instalacyjnej, znajomości różnych, także najnowszych technik wykończeniowych, materiałów jak i nowoczesnych technologii realizacyjnych architektury wnętrz, w tym wspomaganych komputerowo /architektura inteligentna/.

Głównym celem studium jest pogłębienie wrażliwości estetycznej architekta i rozszerzenie wiadomości na temat ważności detalu architektonicznego, kształtu, faktury i koloru w oddziaływaniu wnętrza architektonicznego, jak i rozwijanie umiejętności projektowania w małej skali architektury wnętrz.

Absolwent ma się charakteryzować umiejętnością projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych w pełnym standardzie /małe i duże mieszkania, domki jednorodzinne i rezydencje/ i o różnej funkcji / kuchnie, łazienki, miejsca wypoczynku, itd./ jak i w wybranym zakresie wnętrz użyteczności publicznej /biurowych, handlowych, wielofunkcyjnych, wystawowych, sakralnych, kinowych i teatralnych, multimedialnych i innych/. Ma też wykształcić wystarczającą wiedzę do projektowania pełnego wyposażenia wnętrz, w tym mebli jak i precyzyjnego doboru kolorystyki wnętrza. Powinien też umieć projektować elementy detalu architektonicznego wewnątrz budynków i na fasadach, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki zabytkowej, ich kolorystykę zewnętrzną, a także elementy małej architektury.

Studia tworzą też wspólną przestrzeń dla możliwości wzajemnego oddziaływania różnych osobowości i artystycznych postaw twórczych architektów inżynierów, architektów wnętrz i artystów plastyków biorących udział w zajęciach dydaktycznych, jak i współpracy między nimi.

Opis studiów


Celem deklaracji z Bolonii (1999 r.), Pragi (2001 r.) i Berlina (2003 r.) było określenie nowego kształtu europejskiej przestrzeni nauczania na poziomie wyższym i zbudowanie koherentnego systemu wymiany pomiędzy studiami realizowanymi w różnych krajach UE, umożliwiającej mobilność studentów i powszechną uznawalność studiów w obrębie UE. Europa jednogłośnie postanowiła o zaleceniu wspólnego systemu zapewniającego zgodność cykli nauczania, pozwalającego na ich wzajemne porównywanie. Realizując te zalecenia Minister Edukacji Narodowej i Sportu wprowadził rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 144 z dnia 20.08.2003, Poz. 1401) zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia określające minima programowe dla kierunku architektura i urbanistyka. W rozporządzeniu podano obciążenia godzinowe dla poszczególnych przedmiotów i ich treści programowe. Przyjęto, że:
- studia inżynierskie (I stopnia) mają trwać minimum 4 lata, w ramach których ma odbyć się co najmniej 2900 godzin zajęć z czego 2130 godzin zajęć zgodnych z minimami programowymi,
- studia magisterskie (II stopnia) na kierunku architektura i urbanistyka trwają minimum 1,5 roku (3 semestry). Łączna liczba godzin zajęć w czasie studiów wynosi około 800, w tym 540 godzin określonych w standardach nauczania.
Przy ustalaniu szczegółowego planu studiów wzięte zostały pod uwagę również kryteria akredytacji w FEANI dotyczące wymiaru godzin:
- 10 % przedmioty kształcenia ogólnego,
- 35 % przedmioty kształcenia podstawowego,
- 55 % przedmioty kształcenia technicznego.
Aby zrealizować ustalenia wymienionych wyżej Deklaracji i rozporządzeń, na kierunku architektura i urbanistyka ZUT w Szczecinie przyjęto dwustopniowy system studiów. Jako podstawowy trzon studiów, przewidziano nauczanie czteroletnie, podejmowane po uzyskaniu
świadectwa maturalnego, zakończone tytułem zawodowym inżyniera architekta. Po ukończeniu tych studiów można podjąć półtoraroczne studia magisterskie i w wyniku ich ukończenia uzyskać tytuł zawodowy "magistra inżyniera architekta". Wprowadzono również system punktowy ECTS, gwarantujący zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. W wymienionym wyżej akcie prawnym zdefiniowano również oczekiwaną sylwetkę absolwenta. Uczyniono to zarówno w odniesieniu do studiów inżynierskich, jak i magisterskich.

Page 2 of 2

2
Next
End