Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50, tel. (91) 449-56-74

Array

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia (inżynierskich)

 

Absolwentowi studiów zawodowych kierunku architektura i urbanistyka zostaje nadany tytuł zawodowy inżyniera architekta. Powinien on być przygotowany do pełnienia pomocniczych, ewentualnie współautorskich i autorskich działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji budynków. Powinna go cechować wysoka etyka i kultura, świadomość społecznej odpowiedzialności, rzetelna wiedza i zasób odpowiednich umiejętności, szczególnie w dziedzinach:
- kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi,
- tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne,
- historii i teorii architektury, urbanistyki, pokrewnych sztuk, nauk humanistycznych i socjologii,
- sztuk pięknych, które wpływają na jakość architektury,
- planowania regionalnego i kształtowania urbanistycznego,
- rozumienia wielostronnych wzajemnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą,
- rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz zasad etyki zawodowej,
- metod pozyskiwania informacji i opracowywania koncepcji projektu,
- rozumienia problemów konstrukcyjnych, budowlanych i inżynierskich, związanych z projektowaniem obiektów budowlanych,
- rozwiązywania problemów z dziedziny fizyki budowlanej oraz funkcjonalnych i technologicznych w celu zapewnienia wewnątrz budynków odpowiedniego do potrzeb komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi,
- znajomości przepisów techniczno-budowlanych oraz ekonomiki realizacji i użytko-wania budynków,
- zasad organizacji procesu budowlanego i procedur oraz integracji projektowania architektonicznego i urbanistycznego w procesie inwestycyjnym.