Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50, tel. (91) 449-56-74

Array

Studia

dla studentów

Konsultacje:


Dyplomy architektów ZUT w Szczecinie ważne w Unii Europejskiej

Ponad 40-letnie istnienie kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie od grudnia 2010 zostało uhonorowane uznawalnością dyplomów w całej Unii Europejskiej.

Obronione na kierunku dyplomy magisterskie będą automatycznie uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do tej pory pięć uczelni w Polsce (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka i Politechnika Śląska) może pochwalić się takim statusem. W praktyce oznacza to, że kwalifikacje zawodowe i wiedza młodych architektów oraz urbanistów będą uznawane w Niemczech, Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii na takim samym poziomie, jak umiejętności tamtejszych absolwentów uczelni wyższych. Zwiększa to szanse na znalezienie pracy w zawodzie bądź otwarcie własnej pracowni także poza granicami kraju.

Historia kierunku

 

W półmilionowej aglomeracji szczecińskiej kształcenie architektów i urbanistów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej rozpoczęło się w 1947 r. W roku 1953 zamknięto ten kierunek do roku 1969, kiedy do ponownie wznowiono nauczanie architektury. W tym celu powołano duży Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego w ramach Wydziału Budownictwa i Architektury. Były to studia pięcioletnie, jednolite magisterskie. Obecnie po 40 latach nieprzerwanej edukacji na kierunku architektura zespół profesorów i adiunktów powiększył się i umocnił. W katedrach związanych z kierunkiem architektura zatrudnionych jest 47 architektów i nauczycieli akademickich, w tym 36 profesorów i doktorów. Istnieje również Katedra Rysunku, Rzeźby i Wzornictwa, zatrudniająca 14 artystów plastyków, którzy uczestniczą w nauczaniu architektów. W ramach Wydziału Budownictwa i Architektury istnieją liczne kierunki studiów związanych z budownictwem: konstrukcje budowlane, organizacja procesów budowlanych, budowa dróg i mostów, budownictwo wodne, inżynieria sanitarna i architektura i urbanistyka. Od roku 2001 kierunek architektura i urbanistyka otrzymał nowy obiekt dydaktyczny. Znajduje się on w nowym kampusie, który powstaje w obiektach po koszarach wojskowych. Mają tu miejsce wszystkie zakłady i katedry związane z kształceniem architektów. W głównym gmachu wydziału studenci kierunku architektura uczą się tylko przedmiotów związanych z konstrukcjami i materiałami budowlanymi. Na pierwszy rok wszystkich kierunków studiów dziennych na Wydziale Budownictwa i Architektury przyjmuje się co roku około 600 studentów w tym na architekturę i urbanistykę 120 studentów. Od roku 2007 rozpoczęliśmy dydaktykę w systemie bolońskim, dwustopniowym. Studia na kierunku architektura i urbanistyka zostały podzielone na:
- I stopnia – inżynierskie, trwające 8 semestrów, w tym semestr 7 w całości poświęcony praktykom,
- II stopnia – magisterskie, trwające 3 semestry.
W obecnym roku Politechnika Szczecińska, po połączeniu z inną uczelnią przekształciła się w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Powstała uczelnia, w której kształci się ponad 27 tysięcy studentów na 10 wydziałach, a Wydział Budownictwa i Architektury jest największym wydziałem pod względem ilości studentów.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest drugą pod względem wielkości uczelnią państwową na Pomorzu Zachodnim.

 

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia (magisterskich)

 

Absolwent studiów magisterskich kierunku architektura i urbanistyka otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. Wykształcony architekt powinien być światłym humanistą i utalentowanym twórcą, świadomym swojej społecznej odpowiedzialności, zdolnym do samodzielnego projektowania architektoniczno-budowlanego i urbanistycznego. Szczególnie powinien wykazywać odpowiednie umiejętności i wiedzę w dziedzinach:
- kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi,
- tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i tech-niczne,
- historii i teorii architektury, urbanistyki, pokrewnych sztuk, nauk humanistycznych i socjologii,
- sztuk pięknych, które wpływają na jakość architektury,
- planowania regionalnego i kształtowania urbanistycznego,
- rozumienia wielostronnych wzajemnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą,
- rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz zasad etyki zawodowej,
- metod pozyskiwania informacji i opracowywania koncepcji projektu,
- rozumienia problemów konstrukcyjnych, budowlanych i inżynierskich, związanych z projektowaniem obiektów budowlanych,
- rozwiązywania problemów z dziedziny fizyki budowlanej oraz funkcjonalnych i technologicznych w celu zapewnienia wewnątrz budynków odpowiedniego do potrzeb komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi,
- znajomości przepisów techniczno-budowlanych oraz ekonomiki realizacji i użytko-wania budynków,
- zasad organizacji procesu budowlanego i procedur oraz integracji projektowania architektonicznego i urbanistycznego w procesie inwestycyjnym.
Przyjęty w ZUT cykl nauczania na kierunku architektura i urbanistyka realizuje ten profil sylwetki absolwenta. Na studiach stacjonarnych I stopnia cykl nauczania z pewnością pozwoli na uformowanie inżyniera architekta, zgodnie z zarysowanym powyżej profilem, o dobrym przygotowaniu teoretycznym i technicznym, potrafiącego wykonywać pomocnicze czynności związane z projektowaniem architektonicznym. Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich), absolwent uzyska kompetencje architekta - twórcy kultury, specjalisty, który po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego, będzie mógł uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz uprawnienia do zdobywania kolejnych stopni naukowych. Obecnie realizowane są jeszcze studia w trybie jednolitych studiów 5-letnich. Pierwsi absolwenci studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku architektura i urbanistyka będą zdawać egzaminy końcowe i bronić dyplomów inżynierskich w roku akademickim 2009/2010, a pierwsi absolwenci studiów magisterskich (II stopnia) studiujących w trybie dwustopniowym, w roku 2012-2013.

 

More Articles...

Page 1 of 2

Start
Prev
1